Kryterium dochodowe

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty
    701 zł

  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty
    528 zł