Świadczenie wychowawcze "500+"

Warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania określa Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195).


Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie każde dziecko, bez dodatkowych warunków. 


Świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelom polskim i cudzoziemcom, a jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie nie przysługuje m.in. jeśli dziecko zawarło związek małżeński, trafiło do pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeśli pełnoletnie dziecko dostaje 500 zł na własne dziecko, a także jeśli uprawniony rodzic otrzymuje podobne świadczenie z innego państwa.  

Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek uprawnionego.

Świadczenie wychowawcze zwolnione jest z egzejucji komorniczej i administracyjnej, otrzymanych kwot nie wlicza się do limitów wynikających z ustawy o pomocy dla kredytobiorców.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obywojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

W przypadku gdy osoba uprawniona marnotrawi wypłacone jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

 

Źródło: Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195 z późn. zm.)


WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI DOSTĘPNY W ZAKŁADCE "DRUKI DO POBRANIA"

 

Szczegółowe informacje o programie Rodzina "500 +" dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/