Świadczenia opiekuńcze

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
  • przysługuje niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie, która ukończyła 75 lat,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Świadczenie przysługuje w kwocie 215,84 zł miesięcznie.


Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli członkom rodziny przysługują świadczenia za granicą na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób oraz osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

  • przysługuje osobom, które sprawują opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, nie podejmując zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej, a warunkiem jego otrzymania jest spełnianie kryterium dochodowego w rodzinie osoby sprawującej opiekę i osoby wymagajacej opieki (kryterium dochodowe - 764 zł na osobę w rodzinie)

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

  • przysługuje osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (dzieckiem), jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
Świadczenie pielęgnacyjne aktualnie przysługuje w wysokości 1830 zł miesięcznie.


ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
  • przysługuje osobie, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z dniem 1 lipca 2013r. na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, jeżeli do 15.09.2014r. złożyła wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.Źródło: Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1518)


WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH DOSTĘPNE W ZAKŁADCE "DRUKI DO POBRANIA"

Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń opiekuńczych dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: