Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

DODATEK MIESZKANIOWY
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę i ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej Wójt Gminy Żukowice, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość wykazanego dochodu, a także dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków na utrzymanie lokalu (tj. odpowiednie rachunki za czynsz i media). Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek spełnia kryteria ustawy – to organ Gminy wydaje decyzję administracyjną przyznającą dofinansowanie na okres 6 m-cy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.


Kto może uzyskać?

Każdy, kto spełni WSZYSTKIE poniższe warunki:

ma prawo do mieszkania albo domu jednorodzinnego, czyli:
- jest jego właścicielem,
- ma spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
- wynajmuje albo podnajmuje je na umowę,
- czeka na mieszkanie zamienne albo socjalne – jeśli ma orzeczenie sądu, że przysługuje mu taki lokal,

O dodatek mieszkaniowy można się ubiegać, jeśli średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach (liczonych przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) nie przeracza:

- 175% najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych, czyli osób mieszkających samotnie,

- 125% najniższej emerytury - dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość najniższej emerytyry zmienia się, gdyż podlega ona waloryzacji. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi odpowiednio:

Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

dla 1 osoby – 35 m kw. ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m kw.
dla 2 osób – 40 m kw. maksymalna powierzchnia to 52 m kw.
dla 3 osób – 45 m kw. maksymalna powierzchnia to 58,50 m kw.
dla 4 osób – 55 m kw. maksymalna powierzchnia to 71,50 m kw.
dla 5 osób – 65 m kw. maksymalna powierzchnia to 84,50 m kw.
dla 6 osób – 70 m kw. maksymalna powierzchnia to 91 m kw.

jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m kw.

Normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego zwiększa się o 15 m kw., jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.


Co musisz przygotować?

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – Jeśli mieszkasz w mieszkaniu – zarządca budynku albo inna osoba, której płacisz czynsz, musi potwierdzić twój wniosek. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym – takie potwierdzenie nie jest potrzebne,
deklarację o dochodach – wszystkich osób, które mieszkają w mieszkaniu albo w domu, z ostatnich 3 miesięcy,
dokumenty, które potwierdzają powierzchnię użytkową albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej domu – jeśli jesteś właścicielem domu. W oświadczeniu podaj też łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz informacje o wyposażeniu technicznym domu.
rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy – jeśli twoje mieszkanie nie ma centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub gazu. Jeśli masz umowę kompleksową – przygotuj jeden rachunek. Jeśli masz osobno umowę na dystrybucję i na sprzedaż – oba rachunki,
inne dokumenty, których wymaga instytucja, do której składasz wniosek – dowiedz się, czy masz dostarczyć dodatkowe dokumenty.


Kiedy składasz dokumenty?

W dowolnym momencie.


Gdzie składasz dokumenty?

Wniosek wraz z dokumentami składa się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi.


Ile możesz otrzymać?

Wysokość dodatku zależy od:

- dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym,
- wysokości wydatków na utrzymanie mieszkania,
- stawek czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy.

Do wydatków na utrzymanie mieszkania wlicza się na przykład: czynsz, wydatki związane z kosztami eksploatacji, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór śmieci.

Jeśli w mieszkaniu albo domu nie masz centralnego ogrzewania, ciepłej wody albo gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – dodatkowo możesz dostać ryczałt na zakup opału.

 

Ile będziesz czekać?

Do 30 dni od złożenia wniosku dostaniesz decyzję o przyznaniu dodatku. Przed wydaniem decyzji urząd może przeprowadzić wywiad środowiskowy. W trakcie takiego wywiadu urzędnik sprawdza podane przez ciebie dochody, stan majątkowy, liczbę osób, które faktycznie mieszkają w gospodarstwie domowym, czy powierzchnię mieszkania.

Jeśli decyzja będzie pozytywna – będziesz dostawać dodatek przez 6 miesięcy, do 10. dnia każdego miesiąca. Dodatek będzie wypłacany:

w gotówce albo przelewem na konto – jeśli jesteś właścicielem domu,

zarządcy budynku albo innej osobie, która pobiera od ciebie opłaty – jeśli mieszkasz w mieszkaniu.

Jeśli masz przyznany też ryczałt na zakup opału – będziesz go dostawać do 10. dnia każdego miesiąca. Pieniądze odbieraj osobiście w miejscu, które będzie wskazane w decyzji albo otrzymasz je na podany we wniosku rachunek bankowy.

Jeśli dostaniesz dodatek mieszkaniowy – możesz też dostać dodatek energetyczny. Dowiedz się w urzędzie gminy albo miasta, jak go uzyskać.

Jeśli będziesz zalegać z opłatami za mieszkanie albo dom przez co najmniej 2 miesiące – gmina wstrzyma wypłatę dodatku.

Po 6 miesiącach możesz złożyć kolejny wniosek o dodatek mieszkaniowy.


DODATEK ENERGETYCZNY


 Kto może uzyskać dodatek energetyczny?

 Dodatek energetyczny może otrzymać odbiorca wrażliwy czyli osoba, która:

- złoży wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,

- ma przyznany dodatek mieszkaniowy, 

- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


Jak złożyć wniosek o dodatek energetyczny?

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego można złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi.

Do wniosku należy załączyć kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii)


Źródło: www.gov.pl