Fundusz alimentacyjny

Osoby uprawnione  

  • dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty a ich egzekucja jest bezskuteczna; świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat lub do ukończenia 25 lat, pod warunkiem że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej;
  • na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia przysługują bez względu na jego wiek;
  • świadczenia z FA nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej albo jeśli zawarła związek małżeński.

Dochód uprawniający do świadczeń

  • prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 800 zł. Przy ustalaniu prawa do świadczenia z FA brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w roku poprzedzającym okres świadczeniowy.

Wysokość i okres wypłacania świadczeń

  • świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż po 500 zł miesięcznie. Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe trwające 12 miesięcy - od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
    Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać od 1 sierpnia.

 

Źródło: Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017r. poz. 489)WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI DOSTĘPNY W ZAKŁADCE "DRUKI DO POBRANIA"

 

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia z funduszu alimentacyjnego dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego/