Pomoc społeczna

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Nadrzędnym celem pomocy społecznej jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, które w sposób destrukcyjny wpływają na prawidłowe funkcjonowanie osób i ich rodzin, jak również podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się klientów pomocy społecznej oraz ich integrację ze środowiskiem.

Do głównych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej  należy:

1)    realizacja zadań własnych gminy i zleconych przez administrację rządową określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2016 roku poz. 930), w tym m. in.:

 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, w tym również zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej,
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd,
 • praca socjalna,
 • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • dożywianie dzieci,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • kierowanie do domu pomocy społecznej,
 • udzielanie pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • współpraca instytucjonalna w zakresie uzależnień,
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • prowadzenie projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • opracowywanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

2)    podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych osób niepełnosprawnych,

3)    współpraca z istniejącymi na terenie Gminy Żukowice instytucjami społecznymi, związkami wyznaniowymi i stowarzyszeniami w celu realizacji zadań pomocy społecznej,

4)    sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej,

5)    wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

6)    realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych,

7)    realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

8)    realizacja zadań związanych z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym obsługa organizacyjno – techniczna Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,

9)    prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

10)  prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 7 września 2007 roku   o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.